Vad är diskriminering på grund av graviditet?

Diskriminering på grund av graviditet är ett betydande jämställdhetsproblem i arbetslivet. Det påverkar kvinnornas karriärplaner och unga människors tankar om familjebildning på många olika sätt. Diskriminering på grund av graviditet påverkar också en jämlik användning av familjeledigheter mellan föräldrarna.

Lagen förbjuder entydigt diskriminering av arbetstagare på grund av graviditet eller familjeledighet. Trots detta är det fortsättningsvis vanligt att kännedom om arbetstagarens graviditet påverkar anställningen.

I jämställdhetsombudsmannens arbete framkommer problemet fortgående. Över hälften av de samtal gällande arbetslivet som kommer till jämställdhetsombudsmannens rådgivningstelefon handlar om diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet. Bland de skriftliga kontakterna är en tredjedel förknippade med diskriminering på grund av graviditet.

Kuva

Misstänkta fall av diskriminering i samband med graviditet och familjeledighet anmäls förutom till jämställdhetsombudsmannen även regelbundet till arbetarskyddsmyndigheten, polisen och fackförbunden.

Förekomsten av diskriminering på grund av graviditet är omfattande oberoende av utbildningsbakgrund eller yrkesbransch. Bland arbetsgivare som beskylls för diskriminering finns företag, kommuner, myndigheter, organisationer och församlingar.

Risken för att bli diskriminerad på grund av graviditet och familjeledighet är stor särskilt när arbetsmarknadssituationen är osäker, såsom för kvinnor som har visstids- eller deltidsanställning, arbetar som inhyrd arbetskraft eller med nollavtal. 

Kuva

Hur identifieras diskriminering på grund av graviditet?

Misstankar om diskriminering är vanligen förknippade med

  • Rekryteringssituationer
  • Förlängning av visstidsanställningar
  • Återgång till arbetet efter familjeledighet
  • Lön och anställningsförmåner under graviditetstid och familjeledighet.

Lagen förbjuder entydigt diskriminering av arbetstagare på grund av graviditet eller familjeledighet.

Det här är diskriminering på grund av graviditet

​Exempel på fall som behandlats av jämställdhetsombudsmannen (namnen är ändrade) 

En gravid person väljs inte till uppgiften

...trots att hon är den mest kompetenta.

Anna, sjukskötare:
Anna har arbetat som vikarie på en hälsostation i två års tid. Anna hade fått löfte om fortsatt arbete som vikarie för en sjukskötare som tagit studieledigt, men löftet togs tillbaka när hon berättade för avdelningsskötaren att hon var gravid. Arbetsgivaren påstod att platsen borde ha sökts separat, trots att vikariaten tidigare hade tillsatts utan separat ansökan.

Johanna, lärare:
Johanna hade flera gånger fått förlängning av sitt arbetsavtal som lärare i en skola. När Johanna blev gravid förlängdes inte hennes anställningsavtal till följande läsår. Johanna sökte tre lediga platser i den skola där hon jobbat, men blev inte vald trots att hon tidigare blivit vald bland samma sökande.

...löftet drogs tillbaka när hon berättade för avdelningsskötaren om att hon var gravid.

Anställningen avbryts under prövotiden när graviditeten blir känd

... trots att personen skött sitt arbete bra.

Maja, försäljare
Maja var anställd genom ett arbetsavtal som gällde tills vidare. Arbetsgivaren började söka en ny arbetstagare i stället för Maja när hon hade berättat att hon var gravid. Två veckor innan prövotiden gick ut, en vecka efter att Maja berättat för sin arbetsgivare att hon var gravid, sades hennes arbetsavtal upp på grund av ekonomiska skäl.

Emilia, anställd på en hamburgarrestaurang:
Emilia var anställd genom ett arbetsavtal som gällde tills vidare. Man kom överens om en fyra månader lång prövotid för anställningen. Emilia började arbeta i november och i februari meddelade hon arbetsgivaren att hon var gravid. Emilias arbetsavtal hävdes under prövotiden på arbetsgivarens initiativ i början av mars. Arbetstagarens motivering var Emilias framtida studieplaner samt hennes ovilja att göra vissa arbetsskift. Emilia bestred att hon skulle ha nekat till att göra vissa arbetsskift och att hon inte hade kännedom om någon studieplats. Efter sin granskning gjorde arbetarskyddsmyndigheten en polisanmälan om att det fanns skäl att misstänka arbetsgivaren för diskriminering i arbetslivet.

...arbetsavtal hävdes under prövotiden på arbetsgivarens initiativ...

Lönen och karriärutvecklingen avstannar för en arbetstagare som ska gå på familjeledighet

...trots att hon före graviditeten fått löfte om höjd lön eller bättre arbetsuppgifter

Kirsi, jurist:
Kirsi fick inte den nya arbetsuppgiften som hon hade förberetts på och inte den löneförhöjning som var förknippad med den. Hon blev klar över situationen strax efter att hon informerat arbetsgivaren om att hon var gravid. Kirsi fick inte heller den nya juristbefattningen som grundades på arbetsplatsen och som hade diskuterats med henne innan arbetsgivaren fick veta att hon var gravid.

...fick inte den nya arbetsuppgiften som hon hade förberetts på...

En arbetstagare som är gravid eller på familjeledighet blir uppsagd

...när arbetsplatsen minskar på sina anställda av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker.

Jenny, industriarbetare:
När Jenny sades upp, hade hon berättat för arbetsgivaren att hon var gravid. Arbetsgivaren påstod att orsaken till uppsägningen var att arbetsprocessen automatiserades och arbetsuppgifter lades ut, och att företaget därför inte behövde lika mycket arbetskraft som tidigare. Enligt tingsrätten fanns det dock inga produktionsmässiga orsaker till uppsägningen, utan att orsaken var Jennys graviditet och att Jenny borde ha utbildats för nya uppgifter. Genom tingsrättens beslut betalades ersättning till Jenny för graviditetsdiskriminering.

Arbetsgivaren påstod att orsaken till uppsägningen var att arbetsprocessen automatiserades...

Arbetsuppgifterna för en arbetstagare som återvänder från familjeledighet har "försvunnit"

...eller arbetstagaren har ersatts med en vikarie. Arbetstagaren sägs upp "av produktionsmässiga och ekonomiska skäl".

Sari, lärare
Sari hade haft två visstidsanställningar i samma skola innan hon efter sommarlovet blev moderskapsledig. Saris visstidsanställning förnyades inte till följande läsår efter detta, trots att en annan lärare fick en visstidsanställning i stället för henne. När Sari meddelade att hon efter familjeledigheten skulle återvända till arbetet i början av följande läsår, fick hon information om att den person som anställts i stället för henne skulle fortsätta arbetet och att det inte fanns något arbete för Sari. Sari väckte talan mot arbetsgivaren. Hovrätten konstaterade att arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering som enligt jämställdhetslagen är förbjuden.

Elina, företagshälsovårdare:
När Elina blev moderskapsledig hade hon i flera års tid haft en visstidsanställning på en företagshälsovårdsstation. När hon meddelade arbetsgivaren att hon fortsätter sin vårdledighet, svarade arbetsgivaren att vikarien får fortsätta i stället för henne eftersom vikarien är mer kompetent än Elina. Elina hade tidigare fått förlängt arbetsavtal utan ansökningsförfarande. Därför borde hon ha ansetts som tillräckligt kompetent och hennes anställning ha förlängts.

...arbetsgivare berättade att vikarien får fortsätta på jobbet i stället för henne...